How to ต่อวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ทางไปรษณีย์ ทางเลือกแสนสะดวกช่วง COVID - 19 - WONDER TRIP
เบอร์โทรติดต่อ

094-313-3883

How to ต่อวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ทางไปรษณีย์ ทางเลือกแสนสะดวกช่วง COVID – 19

สิงหาคม 19, 2021 | by WONDER TRIP

หากใครเคยทำวีซ่าท่องเที่ยว (B1/B2) ที่มีอายุ 10 ปีหรือวีซ่าผ่านแดน/ลูกเรือ C1/D ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ หมดอายุไม่เกิน 48 เดือน (4ปี) นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ปกติจะเป็นกรณีหมดอายุไม่เกิน 1 ปี) และเคยพิมพ์ลายนิ้วมือมาแล้ว เราสามารถทำวีซ่าทางไปรษณีย์ได้เลย ไม่ต้องไปสัมภาษณ์ที่สถานฑูตนะ รีวิวนี้จะมาบอกขั้นตอนต่างๆในการสมัครต่อวีซ่าทางไปรษณีย์โดยขอเน้นไปทางวีซ่าท่องเที่ยวนะคะ

คุณสมบัติการขอยื่นวีซ่าทางไปรษณีย์ (อ้างอิงจากเว็บไซต์สถานฑูต)

1. ข้าพเจ้าต้องการต่ออายุวีซ่าประเภท B1/B2 (ธุรกิจ/ท่องเที่ยว) หรือ C1/D (ผ่านแดน/ลูกเรือ) ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ หมดอายุแล้วไม่เกิน 48 เดือน (สี่ปี) นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ปกติจะหมดอายุไม่เกิน 12 เดือน)สำหรับวีซ่าประเภทอื่นๆ กรุณาจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ
2. ข้าพเจ้าอยู่ในประเทศไทยในขณะที่สมัคร
3. ข้าพเจ้าไม่ได้เกิด หรือถือหนังสือเดินทางของประเทศคิวบา เกาหลีเหนือ ซีเรีย ซูดาน หรือ อิรัก
4. วีซ่าที่ข้าพเจ้าเคยได้รับในครั้งก่อน ไม่ได้สูญหาย ถูกขโมย หรือถูกยกเลิก
• หากสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกยกเลิก กรุณาจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ
5. ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และสัญชาติที่ระบุอยู่บนหน้าหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของข้าพเจ้าตรงกับข้อมูลในวีซ่าที่ข้าพเจ้าเคยได้รับในครั้งก่อน
• หากชื่อ และ/หรือ นามสกุลแตกต่างกับวีซ่าที่ท่านเคยได้รับในครั้งก่อน กรุณาแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุลที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
• หากวันเดือนปีเกิด และ/หรือ สัญชาติไม่ตรงกับวีซ่าที่ท่านเคยได้รับในครั้งก่อน กรุณาจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ
6. ข้าพเจ้าได้รับวีซ่าครั้งก่อน ณ ขณะที่ข้าพเจ้ามีอายุ 14 ปีขึ้นไป และข้าพเจ้าเคยทำการพิมพ์ลายนิ้วมือครบทั้ง 10 นิ้ว ระหว่างที่เข้ารับสัมภาษณ์วีซ่าครั้งก่อน
• สถานทูตฯและสถานกงสุลสหรัฐฯ เริ่มทำการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2550
7. ข้าพเจ้าต้องการต่ออายุวีซ่าประเภทเดียวกันกับวีซ่าปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ หรือวีซ่าที่เคยได้รับในครั้งก่อน
• สำหรับการต่ออายุวีซ่าประเภท B1/B2 (ธุรกิจ/ท่องเที่ยว) และ C1/D (ผ่านแดน/ลูกเรือ) วีซ่าล่าสุดที่ผู้สมัครได้รับต้องมีอายุการใช้งานเต็ม
• สำหรับการต่ออายุวีซ่าประเภท C1/D (ผ่านแดน/ลูกเรือ) ผู้สมัครต้องแนบจดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท
• สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า14 ปี ต้องแนบสำเนาใบสูติบัตร และ สำเนาหน้าวีซ่าประเภท B1/B2 (ธุรกิจ/ท่องเที่ยว) ที่ยังไม่หมดอายุของบิดา หรือ มารดาท่านใดท่านหนึ่ง หรือทั้งสองท่าน หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
8. ข้าพเจ้าต้องการต่ออายุวีซ่าสหรัฐฯกับสถานทูตฯหรือสถานกงสุลฯในเขตพื้นที่ที่ข้าพเจ้ามีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าอาจได้รับการติดต่อเพื่อเข้ามาสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตฯ หรือสถานกงสุลฯ
9. วีซ่าล่าสุดที่ข้าพเจ้าได้รับไม่มีคำระบุใดๆ ในช่อง Annotation เช่น “Clearance Received” “Waiver Granted” หรือ “Fingerprints Waived”
10. วีซ่าล่าสุดที่ข้าพเจ้าได้รับอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน หรือ อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่าของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะยื่นพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์
11. ข้าพเจ้าไม่เคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐฯ
12. ข้าพเจ้าไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯ หรือ หากข้าพเจ้าเคยถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯมาก่อน ข้าพเจ้าได้รับการอนุมัติวีซ่าในภายหลัง ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ากำลังต่ออายุ
13. ข้าพเจ้าตอบ “ไม่” (No) ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและประวัติ (Security and Background) ในแบบฟอร์ม DS-160 ทุกข้อ  

ซึ่งถ้าหากเราขาดข้อใดข้อหนึ่งไป ต้องนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตใหม่นะ ถ้าหากมีคุณสมบัติครบทุกข้อแล้ว

อ่านขั้นตอนการต่อวีซ่าได้เลย

ขั้นตอนที่ 1

– กรอกแบบฟอร์ม DS-160

– กรุณาอ่าน วิธีการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 อย่างละเอียด โดยข้อมูลทั้งหมดที่กรอกนั้นต้องถูกต้องและตรงตามความจริง หลังจากได้ทำการกดยืนยัน (submitted) แบบฟอร์ม DS-160 ของแล้ว จะไม่สามารถทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้อีก

*ศูนย์บริการข้อมูลไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 นี้ได้*

**โปรดทราบ: จำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของในขั้นตอนนี้

ขั้นตอนที่ 2

– สร้างโปรไฟล์ และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

– โปรดศึกษาข้อมูลที่อธิบายไว้ใน หน้าค่าธรรมเนียมวีซ่า ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของวีซ่าแต่ละประเภทและค่าธรรมเนียมทั้งในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและสกุลเงินบาท

– สำหรับรายละเอียดวิธีการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า กรุณาคลิกที่นี่

– หลังจากที่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าไว้

ขั้นตอนที่ 3

ล็อกอิน เข้าโปรไฟล์ของด้วยรหัสผ่านเดิมที่คุณได้กำหนดไว้ระหว่างขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า เพื่อตอบคำถามและพิมพ์แบบฟอร์มยืนยันการสมัครวีซ่าทางไปรษณีย์ที่มีหมายเลข UID และ QR โค้ด

ข้อมูลที่จะต้องกรอกในขั้นตอนนี้คือ

– หมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน

– หมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า (คลิกที่นี่ หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า) และ

– หมายเลขบาร์โค้ด 10 หลักที่ระบุไว้บนใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของคุณ

ขั้นตอนที่ 4 (ขั้นตอนสุดท้าย)

– เตรียมเอกสารและยื่นเอกสารผ่านทาง สำนักงานไปรษณีย์ไทย (กรุณาตรวจสอบเอกสารตาม checklist ที่ระบุด้านล่าง)

– กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนใน checklist ที่ระบุไว้บนแบบฟอร์มยืนยันการสมัครวีซ่าทางไปรษณีย์ที่มีหมายเลข UID และ QR โค้ด และส่งเอกสารมายังสถานทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงเทพหรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่

– เมื่อผลการพิจารณาวีซ่าของคุณเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานไปรษณีย์ไทยจะจัดส่งหนังสือเดินทางและเอกสารคืนให้กับท่านตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์

– แบบฟอร์มยืนยันการสมัครวีซ่าทางไปรษณีย์ที่มีหมายเลข UID และ QR โค้ด

– หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันซึ่งจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อยสองหน้าเพื่อการติดวีซ่า

– หนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าสหรัฐฯที่ได้รับล่าสุดซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือ หมดอายุไม่เกิน 24 เดือน (หากวีซ่าดังกล่าวไม่ได้อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน)

– ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ที่มีแถบบาร์โค้ด ซึ่งกรอกครบถ้วนและได้ทำการกดยืนยัน (submitted) ออนไลน์แล้ว

– รูปถ่ายสี สองรูป (ขนาด 5×5 เซนติเมตร หรือ 2×2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว มีอายุไม่เกินหกเดือน ไม่สวมใส่แว่นตา คอนแทคเลนส์สี หรือหมวก) **โปรดจำไว้ว่า การยื่นรูปถ่ายที่ขาดคุณสมบัติอาจมีผลให้กระบวนการต่ออายุวีซ่าของท่านล่าช้า**

– ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุลที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (หากมีการเปลี่ยนแปลง)

ข้อควรรู้เพิ่มเติม

– การยื่นวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าวีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติ

– ในบางกรณี ผู้สมัครวีซ่าอาจได้รับการติดต่อให้มาเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตฯหรือสถานกงสุลฯ อย่างเช่นในกรณีของผู้สมัครที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือยื่นเอกสารไม่ครบ โดยเจ้าหน้าที่สถานทูตฯหรือสถานกงสุลฯจะติดต่อไปโดยตรงเพื่อแจ้งให้ทราบหากจำเป็นต้องมาเข้ารับการสัมภาษณ์ หรือต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม

– การต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์จะใช้เวลาประมาณ15 วันทำการ หากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางอย่างเร่งด่วน กรุณาจองนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตฯ

การติดตามสถานะการจัดส่งเอกสารการต่ออายุวีซ่า

หากคุณยื่นเอกสารสมัครวีซ่าผ่านทาง จุดรับยื่นเอกสารของสำนักงานไปรษณีย์ไทย กรุณาเก็บหลักฐานยืนยันการส่งเอกสารไว้กับตัว โดยจะสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารการต่ออายุวีซ่าได้จาก เว็บไซต์ของสำนักงานไปรษณีย์ไทย

ภายในสถานการณ์การเช่นนี้ การเพิ่มช่องทางไปรษณีย์ถือเป็นอีกหนึ่งการจัดการที่ยอดเยี่ยม ช่วยเพิ่มตัวเลือกให้กับผู้ที่จำเป็นต้องต่อวีซ่า ให้สามารถดำเนินการได้ในทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานทูตฯเปิดให้บริการ

สำหรับใครที่มีข้อสงสัย และอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อไปยังสถานทูตฯได้โดยตรง หรือที่เพจ : U.S. Embassy Bangkok

ที่มา: U.S. Embassy Bangkok